محور موضوعی سوره، فواتح سور، هندسه سور مسبحات، تناسب میان سوره ای،