حسینیه حاجی غفار مراغه

مراسم الله الله حسین وینه (مراسم احرام بستن) -عاشورای حسینی ۹۱
  روز عاشورای سرور و سالار شهیدان ، عزاداران حسینیه حاجی غفار در مراغه با حالت احرام بستن و با گفتن “الله الله حسین وینه” و” لبيک لبيک ياحسين” در...
بیشتر بخوانید