مهدی موعود در زبور داود

امام زمان (عج)

 

در زبور داود (ع) که تحت عنوان مزامیر لا به لای “عهد عتیق” آمده ، نویدهایی در مورد ظهور حضرت مهدی داده شده است. و می توان گفت: در هر بخشی از زبور اشاره ای به ظهور آن حضرت و نویدی از پیروزی صالحان بر شریران و تشکیل حکومت واحد جهانی، و تبدیل ادیان و مذاهب مختلف به یک دین محکم و آئین مستقیم موجود است.

 

جالب توجه این که مطالب که قرآن کریم پیرامون ظهور حضرت مهدی از زبور نقل کرده است در زبور فعلی عیناً موجود و از تحریفات در امان مانده است.

قرآن کریم چنین می فرماید: «و َلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ »۱ ؛ و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.

 

طبق روایات متواتر سنی و شیعی این روایت مربوط به امام زمان و حکومت جهانی وی می باشد. قرآن کریم این مطلب را در زبور نقل می کند و عین همین مطلب در زبور موجود است:

 

۱- ” زیرا که شریران منقطع خواهد شد ، و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواهد شد، هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود در مکانش تامل خواهی کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد… زیر که بازوان شریر شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. خدا روزهای کاملان را می داند. و میراث آن ها خواهد بود تا ابدالاباد”.

 

۲- و در فصل دیگری می فرماید: “… قوم ها را به انصاف داوری خواهد کرد. آسمان شادی کند و زمین مسرور می گردد. دریا و پری آن غرش نمایند. صحرا و هر آنچه در آن است به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود به درگاه خداوند. زیرا که  برای داوری جهان می آید، ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد. و قوم ها را به امانت خود.”

 

نویدهای حضرت مهدی در مزامیر بسیار فراوان است و در بیش از ۳۵ بخش از مزامیر ۱۵۰گانه نوید ظهور آن حضرت وجود دارد طالبین می توانند به متن “مزامیر” در “عهد عتیق” مراجعه کنند.

 

 مهدی موعود در عهد عتیق (تورات و ملحقات آن)

در” سفر پیدایش” چنین می خوانیم:

۱- ” خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته گفت به ذریت تو این زمین را می بخشم ، تمام این زمین را که می بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید… به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هر گاه توانی آنها را شمرد … ذریت تو نیز چنین خواهد بود … من هستم یهوه که تو را از کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین به ارثیت تو بخشم.”۲

 

۲-  ” نام تو ابراهیم خواهد بود زیرا که تو را پدر امت های بسیار گردانیدم ترا بسیار بارور نمایم، و امت ها از تو پدید آوردم و پادشاهان از تو به وجود آیند. و عهد خویش را در میان خود و تو ، و ذریت بعد از تو استوار گرداندم، که نسلا بعد از نسل عهد جاودانی باشد … اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، و اینک او را برکت داده بارور گرداندم، و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از او پدید آیند و امتی عظیم از او به وجود آورم … از ابراهیم امتی بزرگ و زوراور پدید خواهد آمد و جمیع امت های جهان از او برکت خواهند یافت.”۳

 

۳-  “و نهالی از تنه یسی( به معنای قوی نام پدر داود (ع) بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت… مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد. و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد کرد. … گرگ با بره سکونت خواهد کرد، و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند … و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد.”۴

و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم كه زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. (الانبیاء آیه ۱۰۵)

مهدی موعود در عهد جدید(اناجیل و ملحقات آن)

۱- ” همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد … آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید … آسمان و زمین زایل خواهد شد اما حرفهای من هرگز زایل نخواهد شد، اما از آن وقت و ساعت هیچ کس اطاعت ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس… لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید.”۵

 

۲- آنگاه پسر انسان را ببینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلک فراهم خواهد آورد … ولی آن روز و ساعت، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد ، نه فرشتگان در آسمان و نه پسرم، پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود.”۶

 

۳- ” کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسی باشید که انتظار آقای خود را می کشند، که چه وقت از عروسی مراجعت کند ، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای خویش چون آید ایشان را بیدار یابد… پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید”۷

 

۴- “اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد … بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد.”۸

 

 مهدی موعود در کتب مقدس هندیان

 ۱-در کتاب “باسک ” از کتب مقدسه ی هندیان چنین آمده:

” دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد. و حق و راستی با او باد ، و آنچه در دریاها و زمین و کوهها، پنهان باشد همه را به دست آورد و از آسمان ها  زمین آنچه باشد خبر میدهد، و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید” .

 

۲-  در کتاب “شاکمونی” از کتب مقدسه هندیان می گوید:

” پادشاهی و دولت دو دنیا به فرزند سید خلایق در دو دنیا “کشن” تمام شود و کسی باشد که بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند ، و جن و انس در خدمت او شوند ، و از سودان که زیر خط استواست تا سرزمین تسعین که زیر قطب شمالی است ، و ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا زنده گردد و نام او ” ایستاده ” باشد و خداشناس باشد.”

 

۳-  در کتاب ” وشن جوک ” چنین می خوانیم: ” سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او ” فرخنده “و “خجسته ” باشد.”

 

۴- در کتاب “دید” از کتب مقدسه هندیان چنین آمده: ” پس از خرابی دنیا ، پادشاهی در آخرالزمان پیدا شود که نام او ” منصور “(از القاب حضرت مهدی ) باشد. تمام عالم را بگیرد ، و به دین خود آورد و همه کس را از مومن و کافر بشناسد و هرچه از خدا خواهد بیاورد.”

 

ایرانیان باستان معتقد بودند که  ” گراز سپه ” قهرمان تاریخی آنان زنده است و در کابل زندگی می کند و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی قیام کند و جهان را اصلاح نماید.

مهدی موعود در منابع زردتشتیان

 ۱-جاماسب در کتاب معروف خود جاماسب نامه از زردتشت نقل ی کند:

” از فرزندان دختر پیغمبر که “خورشید جهان ” و شاه زمان نام دارد کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبر باشد.”

 

۲- باز در جاماسب نامه می خوانیم

“مردی بیرون آید از زمین تازیان، از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق ، و بر دین جد خویش باشد ، با سپاه بسیار رو به ایران نهد و آبادانی کند  زمین را پر داد کند.”

– جاماسب در تعالیم خود می گوید:

“پیامبر عرب آخرین فرستاده است که از میان کوه های مکه ظاهر می شود… از فرزندان پیامبر شخصی در مکه پدیدار خواهد شد که جانشین آن پیامبر است و پیرو دین جد خود می باشد… از عدل او گرگ با میش آب می خورد و همه جهان به آئین “مهر آزمای ” (محمد) خواهند گروید.”

 

 ملل جهان در انتظار مصلح موعود جهانی

۱-ایرانیان باستان معتقد بودند که  ” گراز سپه ” قهرمان تاریخی آنان زنده است و در کابل زندگی می کند و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی قیام کند و جهان را اصلاح نماید.

 

۲- گروهی دیگر از ایرانیان می پنداشتند که ” کیخسرو ” پس از تنظیم کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروائی ، دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان راز گیتی براند .

 

۳- نژاد “اسلاو ” بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلاو را با هم متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط سازد.

 

۴-  نژاد “ژرمن” معتقد بودند که یک نفر فاتح از طرف آنان قیام نماید و ژرمن را بر دنیا مسلط سازد.

 

۵- اهالی صربستان انتظار ظهور “مارکوکرالیویچ” را داشتند.

 

۶- برهمائیان از دیر زمانی بر این عقیده بودند که در آخرالزمان “ویشنو” ظهور نماید و بر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشینی به دست گرفته مخالفین را خواهد کشت و تمام دنیا برهمن گردد و به این سعادت برسد.

 

۷- ساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن پیش آرزومند و منتظرند که ” ارتور” روزی از جزیره “آوالون” ظهور نماید و نژاد ساکسون را در دنیا غالی گرداند و سعادت جهان نصیب آنها گردد.

 

۸- یهودیان معتقدند که در آخرالزمان “ماشیع” (مهدی بزرگ) ظهور می کند و ابدالاباد در جهان حکومت می کند. (ولی او را از فرزندان حضرت اسحق می دانند در شرایطی که تورات به صراحت او را از فرزندان اسماعیل دانسته است.)

 

۹-  نصاری نیز به وجود مهدی قایل هستند و می گویند در آخرالزمان ظهور کرده و عالم را خواهد گرفت؛ ولی در اوصف مهدی اختلاف دارند.

 

۱۰- ملل و اقوام مختلف هند در انتظار مصلحی هستند که ظهور کرده و حکومت جهانی تشکیل خواهد داد.

 

۱۱- “اسن ها ” معتقدند که  پیشوائی در آخرالزمان ظهور کرده دروازه های ملکوت آسمان را بر آدمیان خواهد گشود.

 

۱۲- “سلت ها ” می گویند پس از بروز آشوبهائی در جهان “بوزیان بوریهم” قیام کرده دنیا را متصرف خواهد شد.

 

۱۳- اقوام اسکاندیناوی معتقدند که برای مردم بلاهائی می رسد جنگ های جهانی اقوام را نابود میکند آنگاه “اودین” با نیروی الهی ظهور کرده و بر همه چیره می شود.

 

۱۴- یونانیان می گویند “کالویبرگ” نجات دهنده بزرگ ظهور کرده جهان را نجات می دهد.

 

۱۵- اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور “بوخص” می باشند.

 

۱۶- چینی ها معتقدند که ” کرشنا ” ظهور کرده جهان را نجات می دهد.

 

۱۷- اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که ” کوتزلوکتل” نجات بخش جهان پس از بروز حوادثی در جهان پیروز خواهد شد.

 

۱۸- گروهی از مصیان که در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد در شهر ممفیس زندگی می کردند معتقد بودند که سلطانی در آخرالزمان با نیروی غیبی بر جهان مسلط می شود اختلاف طبقاتی را از بین می برد و مردم را به آرامش و آسایش می ساند.

 

۱۹- گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان در کنار خنه خدا پدیدار گشته جهان را تسخیر می کند.

 

۲۰- قبایل ” ای پورو” معتقد بودند که روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی بروز نکند و آن سبب پادشاهی دادگر در پایان جهان است.

 

اللّهم عجل لولیک الفرج

 


۱- الانبیآء /۱۰۵ .

۲- تورات وملحقات آن فصل ۱۲ .

۳- سفرپیدایش فصل ۱۷ .

۴- کتاب اشعیاء نبی فصل ۱۵ .

۵- انجیل متی فصل ۲۴ .

۶- انجیل مرقس فصل ۱۳ .

۷- انجیل لوقا فصل فصل ۱۲ .

۸- حسقوس نبی فصل ۲  .

منبع: کتاب او خواهد آمد نوشته داود الهمی-علی اکبر مهدی پور

تنظیم گروه دین و اندیشه تبیان، فاطمه محمدی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *