معاد

اوصاف روز رستاخیز در قرآن
  قرآن مجید قيامت را روز فرار مي داند، یعنی روزي كه انسان از پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزندان و اقوام خود مي گريزد و هر كس به كارخود مشغول است و در واقع روز مح...
بیشتر بخوانید