عدالت

همه باید مسلمان شوند؟
اگر كسی در كشور غیر مسلمان متولد شود امكان مسلمان شدنش كمتر است، آیا با عدل خداوند سازگار است؟ پاسخ: درباره ادیان دیگر و نیز فرقه‏ های مسلمین، توجّه به نكات زیر ضروری است...
بیشتر بخوانید