معجزه رياضی قرآن

586

هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زير ايمان مي آورد که قران کلام خدا است چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

جمله ”بسم الله الرحمن الرحيم“ ۱۹ حرف  است، و در آيه ۷۴:۳۰ سوره مدثر آمده است كه نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند

و هر كس كه بگويد قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی ميكند كه ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.

 ما ميدانيم که عدد ۱۹ عدد اول  ( prime number ) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر يك قابل تقسيم باشد.

افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات رياضی قرآن پی ببرند.

در گذشته، يکی از اين افراد پيگيری های زيادی در اين مورد انجام داد و به موفقيت های زيادی “در اين مورد” رسيد.

در سالهای اخيرآقای كورش جم ‌نشان كه در زمان حاضر در تهران زندگی ميكند با يك ماشين حساب كوچك به نتيجه‌ای رسيد

كه شما ميتوانيد آن را امتحان كنيد. او شماره هر سوره را با تعداد آيات آن بصورت زير جمع كرد:

جمع

تعداد آيه

شماره سوره

زوج

۸

=

۷

+

۱

زوج

۲۸۸

=

۲۸۶

+

۲

فرد

۲۰۳

=

۲۰۰

+

۳

زوج

۱۸۰

=

۱۷۶

+

۴

فرد

۱۲۵

=

۱۲۰

+

۵

زوج

۱۱۸

=

۵

+

۱۱۳

زوج

۱۲۰

=

۶

+

۱۱۴

جمع زوج ها

جمع فردها

جمع آيه ها

جمع سوره ها

۶۲۳۶

۶۵۵۵

۶۲۳۶

۶۵۵۵

قابل توجه است كه تعداد زوج‌ها ۵۷ عدد و فردها نيز به همان تعداد يعنی ۵۷ عدد ميباشد كه اين خود به تنهائی يك معجزه است.

اما معجزه ديگر اينست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنيم ۶۲۳۶ بدست می ‌آيد كه مساوی است با تعداد كل آيه‌های قرآن.

و معجزه ديگر اينكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنيم ۶۵۵۵ بدست ميايد كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.

و معجزه ديگر اينكه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع كنيم، عدد ۳۸ بدست ميآيد كه خود ضريب ۱۹ دارد:

           ۲ X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضريب ۱۹ دارد:   ۶  X   ۱۹  =  ۱۱۴

لطفا توجه كنيد كه اگر تعداد آيه‌های قرآن را كم يا زياد كنيم يا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنيم

ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت،

و اين نشان دهنده اينست كه تعداد آيات قرآن همين اندازه و ترتيب سوره‌ها نيز به همين ترتيب بوده

و در نتيجه قرآن نميتواند كار دست انسان باشد.

 


آقای عبدالله اريك متوجه شدند كه

در چهار كلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحيم“ ۱۸ رابطه رياضی وجود دارد.

و يک رابطه ديگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم  ۱۹  رابطه ميشود.

كه با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (كه در قديم به آن ابجد ميگفتند) به آن رسيد.

حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان ميدهد كه بترتيب از يك تا هزار بترتيب زير شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد

 

ا = ۱

ك = ۲۰

ق = ۱۰۰

ب = ۲

ل =  ۳۰

ر = ۲۰۰

ج = ۳

م = ۴۰

ش = ۳۰۰

د = ۴

ن = ۵۰

ت = ۴۰۰

ه = ۵

س = ۶۰

ث = ۵۰۰

و = ۶

ع = ۷۰

خ = ۶۰۰

ز = ۷

ف = ۸۰

ذ = ۷۰۰

ح = ۸

ص = ۹۰

ض = ۸۰۰

ط = ۹

ظ = ۹۰۰

ی = ۱۰

غ =۱۰۰۰

 

لازم به تذكر است كه اين ارزشهای عددی حروف الفبای عربی

مانند ارزشهای عددی حروف لاتين (Roman Numerals) قرن‌هاست كه مورد استفاده بوده است.

۱۹ حرف بسم الله الرحمن الرحيم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

 

شماره حرف

عربی

ارزش ابجدی

بسم

۱

ب

۲

۲

س

۶۰

۳

م

۴۰

 

 

۴

ا

۱

الله

۵

ل

۳۰

۶

ل

۳۰

۷

ه

۵

 

۸

ا

۱

الرحمن

۹

ل

۳۰

۱۰

ر

۲۰۰

۱۱

ح

۸

۱۲

م

۴۰

۱۳

ن

۵۰

 

۱۴

ا

۱

الرحيم

۱۵

ل

۳۰

۱۶

ر

۲۰۰

۱۷

ح

۸

۱۸

ی

۱۰

۱۹

م

۴۰

 

 

معجزه رياضی ”بسم الله الرحمن الرحيم“

چهار كلمه و ۱۹ حرف ( بسم الله الرحمن الرحيم ) چنان با يكديگر، بنابر يك سيستم رياضي متشكل گرديده است

كه با دانش و احساس بشری غير قابل انجام ميباشد. اين سيستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی اين حروف بدست ميايد

كه اطلاعات مورد نياز برای شرح آن بطور خلاصه در زير نشان داده شده است.


چهار كلمه ”بسم الله الرحمن الرحيم“ شماره حروف عربی هر كلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

 

شماره كلمات

تعداد حروف

ارزشهای ابجدی

جمع  ارزشها

۱ ب س م

۳

۲/۶۰/۴۰

۱۰۲

۲ ا ل ل ه

۴

۱/۳۰/۳۰/۵

۶۶

۳ ا ل رح م ن

۶

۱/۳۰/۲۰۰/۸/۴۰/۵۰

۳۲۹

۴ ا ل ر ح ی م

۶

۱/۳۰/۲۰۰/۸/۱۰/۴۰

۲۸۹

جمع  ۱۹

جمع ارزشها ۷۸۶

 

 


 

۱- بسم الله الرحمن الرحيم ۱۹ حرف است.


۲- اگر شماره ترتيب هر كلمه را بنويسيم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنويسيم

عدد  ۱۳۲۴۳۶۴۶  بدست ميايد كه قابل قسمت به ۱۹ است.

(شماره ترتيب هر كلمه برای تشخيص بهتر قرمز نوشته شده):

۱۹ X  ۱۹ X  ۳۶۶۸۶  = ۱۳۲۴۳۶۴۶


۳- اگر ترتيب كلمات را با شماره آن از آخر بنويسيم باز ضريب ۱۹ دارد:

 ۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ X 2440127


۴- اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتيب آن بگذاريم باز قابل قسمت به ۱۹ است:

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ X 5801401752331


 ۵- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتيب كلمه بگذاريم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:

۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ X 66336954126595422109686863843162160


۶- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاريم

باز ضريب ۱۹ دارد. يعنی:

۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ X 5817212281805

(۳ + ۱۰۲ = ۱۰۵),   (۴ + ۶۶ = ۷۰),   (۶ + ۳۲۹ = ۳۳۵),    (۶ + ۲۸۹ = ۲۹۵)


۷ـ اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاريم باز ضريب ۱۹ دارد

۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ X 69858601

(۰ + ۳ = ۳),   (۳ + ۴ = ۷),   (۳ + ۴ + ۶ = ۱۳),   (۳ + ۴ + ۶ + ۶ = ۱۹)


۸- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاريم

باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:

۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ X 58011412367094

چون  (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ + ۲۸۹ = ۷۸۶), (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ = ۴۹۷), (۱۰۲ + ۶۶ = ۱۶۸)

ميباشد.


۹- اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحيم) را قبل از شماره ترتيب آن حرف بگذاريم

( عدد ۶۲ رقمی بدست ميايد) باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:

۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ X 113696858647 …)

زير اعداد مربوط به هر يك از چهار كلمه )بسم الله الرحمن الرحيم( خط كشيده شده است.  اين خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفيد ميباشد.


۱۰- اگر شماره ترتيب هر كلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی كه زير آن خط‌ كشيده شده است اضافه كنيم

عدد جديدی بدست ميآيد (عدد ۶۶ رقمی) كه باز هم ضريب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴ =

۱۹ X 113696855849 …)


۱۱- اگر پس از هر كلمه بجای شماره ترتيب (۱ و۲ و ۳ و ۴) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹) را بگذاريم،

يك عدد ۷۳ رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضريب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹ =

۱۹ X 111369685843 …)


۱۲- در اين مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه ۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹ را در ابتدای هر كلمه ميگذاريم، باز هم عدد ۷۳ رقمی جديدی بوجود ميآيد كه ضريبی از ۱۹ است.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ X 5379790738 …)


۱۳-      برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) نكات زير را مينويسيم:

۱-    تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از ۳ حرف تشكيل شده (برای تشخيص برنگ قرمز نوشته شده).

۲-    جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه  ” بسم ” جمع ارزش حروف آن ۱۰۲ ميباشد.

۳-    ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م)  تشكيل گرديده

كه ارزش هر حرف به ترتيب ( ۲ و ۶۰ و ۴۰ ) ميباشد.

 

اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاريم

يك عدد ۴۸ رقمی بوجود ميآيد كه باز ضريب ۱۹ دارد.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ X 1632768634 …)


۱۴-     در اين مرحله پس از تعداد حروف هر كلمه ارزش هر حرف آن كلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مينويسم

كه اين بار هم عدد ۴۸ رقمی بدست می آيد كه باز هم ضريبي از ۱۹ ميباشد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹ =

۱۹ X 1716000539 …)


۱۵-     اگر شماره ترتيب حروف هركلمه را با شماره ترتيب حروف كلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع كنيم

عددی ۱۲ رقمی بدست ميآيد كه باز هم ضريبی از ۱۹ ميباشد.

۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =

۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ =

۱۹ X 7917173038


۱۶- اگر شماره ترتيب هر كلمه را پس از شماره ترتيب حروف هر كلمه بگذاريم عدد ۲۳ رقمی بدست ميآيد

كه باز هم ضريبی از ۱۹ ميباشد

۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴ =

۱۹ X 648135120479 …)


۱۷- اگر تعداد كلمات “بسم الله الرحمن الرحيم” (۴) را اول بنويسيم و تعداد حروف (۱۹) آن را بعد از آن بنويسم

و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (۷۸۶)  آن را بنويسيم عدد ۶ رقمی بوجود ميايد كه ضريبی از ۱۹ ميباشد.

(برای تشخيص زير آن اعداد خط كشيده شده است).

۴ ۱۹ ۷۸۶ = ۱۹ X 22094


۱۸- اگر رقم های رابطه ۱۷  را برعکس بنويسيم ضريب ۱۹  خواهد داشت.

۳۶۲۰۶  x  ۱۹  =  ۴ ۹۱ ۶۸۷


 ۱۹- اگر شماره آيه  )بسم الله الرحمن الرحيم(  كه اولين آيه قرآن است بنويسيم و بعد تعداد حروف آن (۱۹) را بنويسم

و بعد تعداد حروف هر كلمه را بنويسيم باز ضريبی از ۱۹ ميباشد.

۱۷۴  X 19  X  ۱۹  X  ۱۹   =    ۳۴۶۶  ۱۹  ۱

بايد توجه داشت که هر يکی از اين رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گيرد احتمال آن يک به ۱۰ ميباشد.

چون احتمال بين صفر تا ۹ را دارد.

برای مثال:  در شماره ۴ عدد ۱۰۲ شامل رقم های ۱ و ۰ و ۲ می باشد و عدد ۶۶ شامل رقم های ۶ و ۶ می باشد

و عدد ۳۲۹ شامل رقم های ۳ و ۲ و ۹ می باشد و عدد ۲۸۹ شامل رقم های ۲ و ۸ و ۹ می باشد، لذا امکان

درست کردن آن يک ميليون ميليارديم يعنی ( ۱۰ به توان ۱۵ – ) يعنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ / ۱ می باشد.

اگر چهار کلمه ای که در “بسم الله الرحمن الرحيم”  وجود دارد برای اينکه ارقامش مطابق حساب ابجد ۱۹ بار قابل تقسيم به ۱۹ باشد،

امکان آن  ۱۹ بار ۱۹ / ۱  ضرب در  ۱۹ / ۱ است.

يعنی ۳۷۵۸۹۹۷۳۴۵۷۵۴۵۹۵۸۱۹۳۳۵۵۶۰۱ / ۱

آيا فكر ميكنيد اين روابط رياضی تصادفی است ؟

اگر اينطور فكر كنيد خيلی بی ‌انصافی كرده‌ايد و خواسته‌ايد با كمال بی ‌انصافی اين حقيقت بزرگ را

كه قرآن كلام خدا است و نه تنها كار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نيست،

بلكه حتی مردم اين زمان هم با وجود كامپيوتر نميتوانند چهار كلمه پيدا كنند كه اينهمه روابط رياضی داشته باشد.

چون بيشتر اين روابط بايد در قالب   ۱?۲?۳?۴? = ۱۹ X … باشد.

يعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتيب بايد عدد خاص آن چهار كلمه وجود داشته باشد.


مطابق محاسبه‌ای كه با كامپيوتر شده، احتمال مرحله ۲،  برابر يك در ۱۸۹۷۵۳ ميباشد

 و احتمال مرحله ۲ و ۴،  كمتر از يك در ۳۶ ميليارد ميباشد

و احتمال مرحله ۲ و ۴ و ۵،  كمتر از يك در ۶٫۸۳۲  كاترليون ميباشد.

در نتيجه احتمال تصادفی بودن اين ۱۹ رابطه تقريباً صفر يعنی محال است.


اندكی فكر كنيد و منصفانه قضاوت كنيد كه آيا محاسبه اين روابط  كار مردم ۱۴ قرن پيش عربستان است؟  چه رسد به يك شخص.

آيا اين روابط نشان ‌دهنده يك وجود بسيار بسيار دانا و حسابگر كه خدا باشد نيست و پيامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نميدهد؟

حالا كه معلوم شد قرآن واقعاً كلام خدا است،

آن را با دقت هر چه بيشتر بخوانيد و در آيات آن انديشه و فكر كنيد تا راه درست زندگی را پيدا كنيد.

 

 

چند معجزه رياضی ديگر

  

کلمه اسم ۱۹ بار در قرآن آمده است

·        كلمه (الله) بدون حساب الله كه در ”بسم الله الرحمن الرحيم“ اول سوره‌ها است، ۲۶۹۸  بار يعنی     ۱۹ X 142بار آمده است.

·        كلمه (الرحمن) كه يکی از صفات انحصاری خدا است، ۵۷ بار يعنی ۱۹ X 3 بار

·        و كلمه (رحيم) كه بصورت صفت خداوند آمده ۱۱۴ بار يعنی۱۹ X 6  بار آمده است

    (كلمه رحيم ۹:۱۲۸ سوره توبه در مورد صفت پيغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

·        سوره علق كه ۵ آيه اول آن اولين آياتی است كه به پيغمبر (ص) نازل شده   ۱۹    سوره مانده به آخر قرآن يعنی سوره ۹۶ قرآن است

     و ۵ آيه اول آن كه اولين آياتی است كه بر پيغمبر (ص) نازل شده ۱۹ كلمه دارد و ۷۶ حرف است يعنی۱۹ X 4 = 76

·        سوره علق  ۱۹  آيه و ۲۸۵ حرف يعنی ۱۹ X 15   حرف دارد.

·       سوره ناس آخرين سوره قرآن (سوره ۱۱۴) است و ۶ آيه دارد يعنی     ۱۹ X 6 = 114

·        سوره نصر سوره ۱۱۰ قرآن كه بقولی آخرين سوره‌ای است كه بر پيغمبر(ص) نازل شده ۱۹ كلمه دارد و آيه اول آن ۱۹ حرف دارد.

·        ۹ آيه اول سوره قلم سوره ۶۸ قرآن كه دومين آياتی است كه به پيغمبر (ص) نازل شده، ۳۸ كلمه دارد كه مساوی ۱۹ X 2   ميباشد.

·        ۱۰ آيه اول سوره مزمل سوره ۷۳ قرآن، سومين آياتی است كه بر پيغمبر (ص) نازل شده كه ۵۷  كلمه دارد يعنی۵۷ = ۱۹ X 3

·        حرف ”ق“ در سوره ق (سوره ۵۰) و در سوره شوری (سوره ۴۲)

      كه در حروف مقطعه اول اين دو سوره ذكر شده ۵۷ بار تکرار شده است يعني ۱۹ X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن اين روابط رياضی وجود دارد كه حدود ۲۰۰ رابطه است.

·        حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره ۶۸) ۱۳۳ بار آمده است يعنی ۱۳۳ = ۱۹ X 7

·       حروف ”ی“ و ”س“ در سوره يس ( سوره ۳۶) ۲۸۵ بار آمده است يعنی:  ۲۸۵ = ۱۹ X 15

·        حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره ۷) ۹۷ بار و در سوره مريم (سوره  ۱۹) ۲۶ بار

       و در سوره ”ص“ (سوره ۳۸) ۲۹ بار آمده كه جمع آن در سه سوره (۱۵۲ = ۹۷+ ۲۶ + ۲۹) می باشد

       يعنی:  ۱۵۲ = ۱۹ X 8

در قرآن هفت سوره پياپی (سوره های ۴۰ تا ۴۶) وجود دارد كه با حم “ح” و “م” شروع ميشود.

اين سوره‌ها با هم روابط رياضی عجيبی دارند كه نامی جز معجزه بر آنها نميتوان گذاشت.

·        اگر تعداد ”ح“ و ”م“ اين هفت سوره را جمع كنيد عدد ۲۱۴۷ ميشود كه مساوی است با ۱۹ X 113

و اگر ”ح“ های اين هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع كنيد و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع كنيد

درست همان عدد ۱۱۳ بدست ميايد.

منظور از رقمها عدد نيست مثلاً رقمهای عدد ۳۸۰، (۳) و (۸) و (۰)، و رقمهای عدد ۶۴ ، (۶)‌ و (۴) ميباشد.

·        در اين هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتيب

·        در سوره مؤمن يا غافر (سوره ۴۰) ،  ۶۴ و ۳۸۰،

·        در سوره فصلت (سوره ۴۱)،  ۴۸ و ۲۷۶،

·        در سوره شوری (سوره ۴۲) ،  ۵۳ و ۳۰۰

·        در سوره زخرف (سوره ۴۳) ،  ۴۴ و ۳۲۴

·        در سوره دخان (سوره ۴۴) ،  ۱۶ و ۱۵۰

·        در سوره جاثيه (سوره ۴۵) ، ۳۱ و ۲۰۰

·        در سوره احقاف (سوره ۴۶)  ۳۶ و ۲۲۵     ميباشد.

۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۲۱۴۷

 = ۱۹ X 113

            حالا اگر رقمهای اين اعداد را با هم جمع كنيم:

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵ = ۱۱۳

           می ‌بينيم حاصل جمع اين رقمها درست ۱۱۳ يعنی مساوی خارج قسمت ۲۱۴۷ به ۱۹ است.

·        حالا اگر همين كار را با سه سوره اول (سوره ۴۰ و ۴۱ و ۴۲) بكنيم باز

           می ‌‌بينيم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های اين سوره‌ها را اگر به ۱۹ تقسيم كنيم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ اين سه سوره ميشود.

 ۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ = ۱۱۲۱ = ۱۹ X 59

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰ = ۵۹

·        حال اگر ۴ سوره بعد يعنی سوره‌های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶  را مورد امتحان قرار دهيم باز همين رابطه بدست می ‌آيد.

۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۱۰۲۶ = ۱۹ X 54

۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵ = ۵۴

·        حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را با هم جمع كنيم  ۱۰۴۵ ميشود

      كه اگر آنرا تقسيم به ۱۹ كنيم عدد ۵۵ بدست ميايد كه با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ = ۱۰۴۵ = ۱۹ X 55

۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴ = ۵۵

·        حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۱ را با هم جمع كنيم عدد ۱۱۰۲ بدست ميايد

     كه خارج قمست آن به ۱۹ عدد ۵۸ بدست ميايد كه با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

۱۶ +۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ + ۶۴ + ۳۸۰ = ۱۱۰۲ = ۱۹ X 58

۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵+۶+۴+۳+۸+۰ = ۵۸


منبع وبلاگ:اعجاز قرآن

http://islamlibrary.persiangig.ir

http://islam-pdf.persiangig.ir/

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *